Pilootproject voor betere bedrijventerreinen in Brecht, Brasschaat en Schoten

Langs de snelweg E19 tussen Antwerpen en Breda, vind je in het grensgebied van Brecht, Brasschaat en Schoten twee bedrijventerreinen: Kloosterveld en De Zwaan. De provincie Antwerpen bereidt hiervoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP voor. Bedoeling is om beide bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk invullen, rekening houdend met de omgeving.

Economisch aanbod op maat van de omgeving

We zoeken naar een optimale invulling van de bedrijventerreinen waarbij de aanwezige bedrijven kunnen uitbreiden en tegelijkertijd ook nieuwe bedrijven welkom zijn binnen de beschikbare ruimte. We bekijken hoe we de ruimte optimaler kunnen gebruiken en wat de voorwaarden daarvoor zijn” legt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, uit. “Daarnaast kijken we ook naar de impact op omgevingsfactoren zoals mobiliteit, natuur ed. We vragen de aanwezige bedrijven, omwonenden, landbouwers, verenigingen en natuurlijk ook de gemeentebesturen om hun kennis en mening te delen. Zij kennen de omgeving en wat er dagelijks gebeurt immers het beste. We bepalen dan wat er moet gebeuren om een positieve impact op de omgeving te creëren.

De verkeersproblemen en de natuur in de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten. Zo worden o.a. de mogelijkheden voor waterbuffering en een hermeandering van de Laarse Beek onderzocht én worden de recente plannen voor de Struikfood-site onder de loep genomen.

Onze economie heeft ruimte nodig om zich ten volle te ontplooien. Om de schaarse ruimte en economische groei met elkaar te rijmen, moeten we inzetten op innovatieve ontwikkelings- en herontwikkelingsmodellen. We moeten daarom duurzaam en flexibel omspringen met bedrijfsvastgoed” verduidelijkt Ludwig Caluwé, voorzitter van POM Antwerpen en gedeputeerde voor Economie. “Daarbij is een unieke rol weggelegd voor de POM als publieke ontwikkelaar.

Aanpak

Op 3 december 2019 gaven vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen, POM Antwerpen, de gemeenten Brecht, Brasschaat en Schoten én de Vlaamse overheid online het startsein voor dit ambitieuze project. De eerste stap is nu een ruimtelijke en economische visie voor het gebied uitwerken. Daarna maakt de provincie Antwerpen een ruimtelijk uitvoeringsplan op om die te realiseren. POM Antwerpen stemt vervolgens vraag en aanbod op elkaar af in een zogenaamd uitgiftebeleid dat inzet op de economische opportuniteiten met respect voor de omgeving. Dialoog en samenwerking met alle betrokkenen loopt als een rode draad doorheen dit project.

 

Voor meer informatie surf je naar de webpagina Kloosterveld & De Zwaan van de provincie Antwerpen.

Partners