Energie

POM Antwerpen zet momenteel in op vier projecten omtrent hernieuwbare energie: R-ACES, SoWhat, DOEN en SEL. Ontdek wat deze projecten concreet inhouden en of jouw bedrijf er aanspraak op kan maken.

  • R-ACES: “fRamework for Actual Cooperation on Energy on Sites and Parks”

R-Aces is een Europees gesubsidieerd Horizon 2020-project waarin POM Antwerpen 1 van de 8 R-ACES projectpartners is die in 6 landen op zoek gaan naar projecten om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan door overtollige energie uit te wisselen, gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en alles aan elkaar te koppelen met slimme energiebeheersystemen. Om dit te bereiken gaat POM Antwerpen bedrijven actief begeleiden in de zoektocht naar samenwerkingen. Doel is om van Kanaalkant en Terbekehof duurzame toekomstgerichte bedrijventerreinen te maken.

Meer info over de rol van POM Antwerpen in dit project? Ontdek het hier.  Het EU Horizon 2020 project via r-aces.eu.
Contact: paul.robbrecht@pomantwerpen.be 

 

  • SoWhat: (can I do with this Amount of Thermal Heating)

SoWhat wil warmte/koude recuperatie op industriële schaal promoten door het ontwikkelen van een tool die de technische en economische haalbaarheid van mogelijke demo’s kan evalueren. Aan het project nemen 20 partners deel uit 10 verschillende Europese landen. Het consortium wordt getrokken door RINA Consulting, een Italiaanse kennisinstelling. Het doel van het project is het ontwikkelen van een algemeen toepasbare tool om op basis van beschikbare data business cases rond de uitwisseling van restwarmte en –koude in reeds vroege fase te kunnen berekenen. Zo zal deze tool helpen om investeringsbeslissingen te nemen (of net niet). 

De tool kan dienen voor de verschillende partijen binnen een warmtenetproject:
•    Financiële afweging restwarmtebron
•    Financiële afweging voor partner die het warmtenet aanlegt en zal beheren
•    Financiële afweging voor afnemers van de restwarmte

POM Antwerpen laat ism Kelvin Solutions 2 cases onderzoeken binnen het project:
•    Willebroek-Noord/Puurs, Imerys als warmtebron
•    Warmtenet ISVAG Terbekehof

Meer info over het project: sowhatproject.eu
Contact: stan.verdonck@pomantwerpen.be 

 

  • DOEN: Duurzame Ontwikkeling Energie Neutraliteit

DOEN is een Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland project waarin POM Antwerpen de economische slagkracht van de provincie Antwerpen wil versterken door de energie- en CO2-stromen tussen de verschillende bedrijven, bedrijventerreinen en glastuinbouw te optimaliseren. Op die manier kan de provincie Antwerpen zijn positie in Europa verder versterken en de transitie naar nieuwe energiesystemen realiseren. De provincie is vanuit de bevoegdheid ruimtelijke planning of provinciale ontwikkeling op het terrein betrokken. DOEN beoogt de uitwisseling van kennis, ervaring en voorbeelden door o.a. naar Nederlands model een reststromenmakelaar in te schakelen als inspiratie en mentor over hoe we het kunnen aanpakken in Vlaanderen. Het project wil een grensoverschrijdend netwerk opzetten van energiemakelaars/coaches waarbij de koppeling tussen energiescans en gebiedsgericht beleid wordt uitgetest in functie van de valorisatie van reststromen en concrete realisaties.

We zetten in dit project in op volgende cases:

•    Warmtenetwerk Puurs/Willebroek: we onderzochten de uitkoppelingsmogelijkheden van restwarmte van één bedrijf dat in zijn directe omgeving bedrijven en woningen van restwarmte kan voorzien. Hiervoor werd door VITO een warmtescreening van het bedrijf gemaakt en werden een aantal mogelijke scenario’s bereken voor warmtenetten naar zowel publieke als privé partijen. 

•    Gebiedsscans glastuinbouw: we onderzochten de uitkoppeling van WKK-warmte vanuit glastuinbouwbedrijven naar hun directe omgeving (KMO-zone, Zorginstelling, ...). Hiervoor werden door Kenniscentrum Energie van Thomas More haalbaarheidsstudies uitgevoerd, de resultaten van deze studies worden meegenomen om naar de toekomst toe meer gericht op zoek te gaan naar kansen tot energie-uitwisseling. 


Meer info: energie-makelaar.net
Contact:  isabelle.verdonck@pomantwerpen.be

 

  • SEL: Smart Energy Link

SEL is een Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland project met als doel hernieuwbare energieproductie op bedrijventerreinen versneld te realiseren en de opgewekte energiestromen te sturen in lokale smart grids.
Deze smart grid aanpak is essentieel om de Europese energietarget 2020 te halen. Bovendien laat het bedrijven toe om kosten te besparen en autonomer te worden op vlak van energie door op gepaste tijden energie te verbruiken, op te slaan of te injecteren op het net.

In het project worden 2 demolocaties onderzocht waar een smart grid kan worden uitgerold :
•    Duwijck in Lier
•    Wetenschapspark in Niel

Op de bedrijventerreinen Duwijck worden de mogelijkheden onderzocht onder welke vorm de energie van de windmolens optimaal lokaal kan worden gedistribueerd en opgeslagen in een lokaal energienetwerk. Op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel is voorzien dat de kleiputten mogen worden aangewend voor energiewinning. Er werden subsidies bij Vlaanderen verkregen voor de aanleg van een floating PV installatie van 325 kWp op de grootste kleiput. 

Meer info: smartenergylink.eu
Contact: isabelle.verdonck@pomantwerpen.be