Rijkmaker

Bij besluit van het Directiecomité van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen van 2 mei 2024 werd - na machtiging van de Provincieraad - het onteigeningsplan met dossierreferentie 2023.37131 en datum van 20 augustus 2023, ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van de gemeente Essen Rijkmaker fase 2, definitief vastgesteld. Het onteigeningsplan omvat 8 innames, oranje aangeduid op het onteigeningsplan, gelegen te Essen, tussen de Nieuwmoersesteenweg (N133), Postbaan en Schriek. Het definitief onteigeningsbesluit en haar bijlagen werden bekendgemaakt op de website van POM Antwerpen en van de gemeente Essen en ter kennis gegeven aan de te onteigenen partijen.

Iedere belanghebbende kan, in toepassing van artikel 43 en 44 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, al naargelang, tegen dit besluit, middels een beveiligde zending een beroep tot vernietiging en/of schorsing instellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen (p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 15 bus 130, 1210 Brussel). Meer informatie op https://www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen.

 

Download hier het volledige onteigeningsdossier:

Definitief onteigeningsbesluit
Bijlage 1 onteigeningsplan
Bijlage 2 schattingsverslag

Bijlage 3 projectnota onteigening en bijlagen:

       projectnota onteigening
       bijlage 1 brief aan gemeente Essen inzake opstart fase 2
       bijlage 2 masterplan
       bijlage 3 studie nood aan bedrijfsruimte
       bijlage 4 ontwerp inrichtingsprincipes
       bijlage 5 ontwerp verkoopakte
       bijlage 6 ontwerpstatuten oprichting parkmanagement vzw
     
Bijlage 4 verslag openbaar onderzoek

       afdruk website POM openbaar onderzoek
       2024.02.21_verslag Gecoro.pdf
       bezwaar 1
       bezwaar 2
       bezwaar 3
       bezwaar 5
       BS.pdf
       nieuwsbericht website 2
       nieuwsbericht website
       uittreksel uit de notulen van het college 13-03-2024 - getekend.pdf

Bijlage 5 Machtiging Provincieraad.pdf