Rijkmaker

Uitbreiding bedrijventerrein 

Rijkmaker is een lokaal bedrijventerrein in Essen met tal van bedrijven; carrossier, recyclagebedrijven, meubelfabrieken,… verschillende sectoren zijn er thuis. POM Antwerpen en de gemeente Essen willen dit terrein verder uitbreiden met de ontwikkeling van het gebied tussen de Postbaan, Nieuwmoersesteenweg en Schriek.

Stand van zaken
 

De gemeenteraad van 26 maart 2024 heeft het RUP Rijkmaker fase 2 definitief vastgesteld.

POM Antwerpen werkt momenteel aan het opstellen van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van de wegenis, buffers en nutsvoorzieningen. De start van de werken staat gepland voor eind 2025.

 

Welke bedrijven mogen zich vestigen op Rijkmaker uitbreiding fase 2?

 

1) Binnen het plangebied wordt ruimte voorzien voor een lokaal bedrijventerrein met de focus  op de vestiging van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) en ambachtelijke bedrijven.
Hinderlijke industriële activiteiten worden hier niet nagestreefd.

 

2)  De zone is bestemd voor bedrijven en vestigingen van bedrijven die niet verenigbaar zijn met de functie wonen; Seveso-inrichtingen, autonome kantoren en detailhandel horen niet thuis op het bedrijventerrein.

 

3) Mogelijke nevenbestemmingen zijn:

• kantoren en sociale voorzieningen als essentiële aanvulling van de hoofdbestemming binnen dezelfde bedrijfsvoering en op dezelfde bedrijfssite;

• toonzalen zijn toegelaten indien ze verbonden zijn aan de bedrijfsvoering en voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken. De vloeroppervlakte van de toonzaal in nevenbestemming mag niet meer dan 10 % van de totale vloeroppervlakte op de individuele bedrijfssite uitmaken met een maximum van 500 m².

 

4) In de stedenbouwkundige voorschriften, onderaan te downloaden, vindt men o.a. meer informatie terug over de minimale bebouwingsgraad, de verharding, de waterhuishouding  en tal van andere voorschriften waaraan het ontwerp van het bedrijf dient te voldoen.

 

Als ontwikkelaar zet POM in op de creatie van een hedendaags bedrijventerrein met duurzaam ruimtegebruik, een groen en aangenaam karakter en een goede toegankelijkheid en doorgang voor fietsers en voetgangers.

Maar ook een optimale afstemming van het bedrijventerrein op de functies in de omgeving is essentieel zodat POM hiervoor afdoende buffering naar de woonomgeving toe voorziet en een landschappelijke inkadering naar het omringende open landschap.

              

Informatievergadering verkoopsprocedure

 

SAVE THE DATE:
Op 26 september gaat er een informatievergadering door in LDC ’t Gasthuis, Nollekensstraat 2, Essen vanaf 19u. Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheid volgen vanaf 26 augustus.

 

De start van de verkoop staat gepland voor de tweede helft van 2025.
 

Dit betekent dat het voorlopig enkel mogelijk is om POM een mailtje te sturen waarin u te kennen geeft interesse te hebben in de aankoop van een perceel.

Wij vernemen dan graag :

- de naam van het bedrijf,

- uw bedrijfsactiviteit en

- hoeveel m² gronden u graag zou aankopen.

 

Wij nemen uw naam op in ons bestand van geïnteresseerden en verwittigen u van zodra we in verkoop gaan.

(De door u aangeleverde gegevens worden enkel gebruikt voor het informeren over de ontwikkelingen op het terrein Essen Rijkmaker uitbreiding Fase 2 en worden niet langer dan 5 jaar bewaard. Check onze privacyverklaring hieromtrent.)

 

 

Contactgegevens

patricia.goetschalckx@pomantwerpen.be

T 03 240 68 38  M 0475 22 06 88

 

Download extra informatie (PDF)
het grafisch plan van het te ontwikkelen terrein
de voorschriften van het RUP