Wat doet POM Antwerpen?

POM geeft ondernemers de ruimte die ze nodig hebben
 

POM Antwerpen vormt het instrument waarmee de provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Antwerpen, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaaleconomische projecten. Zij onderbouwt bovendien de provinciale sociaaleconomische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten.
Om de missie, zoals beschreven in POM‐decreet van 7 mei 2004, te realiseren zal POM Antwerpen bijdragen tot het voeren van een duurzaam economisch beleid in de provincie Antwerpen en dit door middel van de volgende strategische uitvoeringstaken:

 • projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van de bedrijven, waarbij de realisatie van eigen bedrijvenzones voorop staat;
 • projecten gericht op een efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, waarbij het duurzaam gebruik van bedrijvenzones wordt gestimuleerd;
 • actieve bijdrage in het beheer van bestaande en geplande bedrijvenzones door middel van het invoeren en uitvoeren van bedrijventerreinbeheer;
 • projecten ter versterking van het bedrijfsleven met daarbij een aantal speerpuntsectoren als leidraad, waaronder de sector van de glastuinbouw;
 • projecten gericht op het CO2‐neutrale energieverbruik van de bedrijven op de bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen;
 • actieve deelname aan de realisatie, het beheer en de exploitatie van de Antwerpse bedrijvencentra, incubatie‐ en innovatiecentra, wetenschapsparken, multifunctionele gebouwen en doorgangsgebouwen;
 • projecten gericht op een bedrijfsversterkend karakter volgend uit samenwerking waarbij o.m. kwaliteitsoptimalisering, innovatieondersteuning, internationalisering en duurzaamheid belangrijke indicatoren zijn;
 • ondersteuning van de provincie Antwerpen bij de realisatie van een duurzaam sociaaleconomisch beleid;
 • uitvoering projecten ter ondersteuning van het speerpuntsectoren‐ en innovatiebeleid van het provinciebestuur. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan zorginnovatie en zorgeconomie, creatieve industrie en detailhandelbeleid
 • uitvoering van of ondersteuning bij flankerende arbeidsmarktprojecten
 • instaan voor het beheer en uitbating van het Milieutechnologiehuis in Mol en het parkeergebouw te Geel
 • uitvoering projecten ter ondersteuning van het detailhandelbeleid (inclusief baanwinkelbeleid) en het lokaal economisch beleid van PROVANT
 • adviseren van DEIS (Dienst Economie en Internationale Samenwerking) en actief participeren aan overleg bij de opmaak van de Nota Ruimte voor de deelgebieden bedrijvigheid, detailhandel en energie.
 • het voeren van een actief, resultaatgericht beleid om buitenlandse investeerders op te sporen, te ondersteunen en te helpen hun investeringen in de provincie te verankeren.