Interreg project DOEN: Duurzame Ontwikkeling Energie Neutraliteit


Het Interregproject “DOEN” (Duurzame Ontwikkeling Energie Neutraliteit) beoogt de uitwisseling van kennis, ervaring en voorbeelden door o.a. een reststromenmakelaar uit NL in te schakelen als inspiratie en mentor over hoe we het kunnen aanpakken in Vlaanderen. Het project wil een grensoverschrijdend netwerk opzetten van energiemakelaars/coaches waarbij de koppeling tussen energiescans en gebiedsgericht beleid wordt uitgetest in functie van de valorisatie van reststromen en concrete realisaties.


POM Antwerpen wil met dit project de economische slagkracht van de provincie Antwerpen versterken door de energie- en CO2-stromen tussen de verschillende bedrijven, bedrijventerreinen en glastuinbouw te optimaliseren. Op die manier kan de provincie Antwerpen zijn positie in Europa verder versterken en de transitie naar nieuwe energiesystemen realiseren. De provincie is vanuit de bevoegdheid ruimtelijke planning of provinciale ontwikkeling op het terrein betrokken.


Volgende partners zijn betrokken: POM Oost-Vlaanderen, POM Antwerpen, POM West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Antwerpen, stad Gent, Warmtenetwerk Vlaanderen (ODE), Condugo bvba, Kelvin Solutions bvba en aan Nederlandse zijde de Brabantse Ontwikkelings-maatschappij (BOM), de Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) en de provincie Zeeland.

In de loop van 2018 is het INTERREG-project “DOEN”: Duurzame Ontwikkeling van EnergieNeutraliteit uit de startblokken geschoten. In samenwerking met Nederlandse en Vlaamse partners werkten we een nieuwe publieke dienstverlening uit voor de uitkoppeling van (rest)warmte of WKK-warmte. De uitrol van warmtenetten kan primaire energiebesparingen opleveren en de implementatie van nieuwe, duurzamere en goedkopere warmtebronnen naar de toekomst toe ondersteunen.
We zetten in dit project in op volgende cases:

1. Warmtenetwerk Puurs/Willebroek: we zetten in op de uitkoppeling van restwarmte van een bedrijf dat in zijn directe omgeving bedrijven en woningen van restwarmte kan voorzien. Hiervoor zijn al eerste contacten gelegd met het bedrijf dat de restwarmte ter beschikking heeft en is er in overleg met diverse stakeholders een beknopte, eerste warmtescreening gemaakt. POM Antwerpen heeft in 2018 verder ingezet op het verzamelen van data, overleg en samenwerking met de lokale overheden en heeft daarnaast VITO ingeschakeld voor de haalbaarheidsstudie. Daarnaast werden de mogelijkheden voor glastuinbouwontwikkelingen nabij de warmtebron en de potentiële warmtenet-tracé’s verder onderzocht in samen-werking met de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, de gemeente Puurs en VITO.

2. Gebiedsscans voor glastuinbouw: in de nabijheid van diverse restwarmte- en geothermie-bronnen werd ontwerpend onderzoek gedaan om het potentieel voor glastuinbouw op duurzame warmte te onderzoeken. Een aantal van deze locaties werden afgetoetst bij lokale overheden. Daarnaast werden ook GIS-analyses gedaan naar kansen voor warmtekoppelingen tussen glastuinbouwbedrijven onderling en kansen om glastuinbouwbedrijven te koppelen met naburige warmtevragers (woningen, KMO- of industriezones, openbare gebouwen). Een aantal van deze cases werden doorgerekend door Kenniscentrum Energie bij Thomas More via het project “serre als energiebron”.

 

Project partners

Partners