Terrein voor glastuinbouw, Putte

Nuttige informatie

Grootte:
11 ha
Te koop:
VERKOCHT Specifiek terrein voor de realisatie van een kwalitatief glastuinbouwproject
Doelgroep:
telers, galstuinbouw
Locatie:
Mechelbaan, Putte

Contact

StanVerdonck
03 240 68 40


Het perceel is gelegen in agrarisch gebeid volgens het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976).  Het oprichten van een glastuinbouwbedrijf is dan ook in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.

Deze locatie past binnen de geldende structuurplannen en beleidsvisies rond glastuinbouw. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit een van de weinige locaties is binnen de macrozone waar een bestaand glastuinbouwbedrijf kan uitgroeien tot een hedendaagse schaalgrootte voor verwarmde teelten.

 

Met welke randvoorwaarden moet zeker rekening gehouden worden?

We raden de initiatiefnemer aan om een plan te optimaliseren startende vanuit volgende aandachtspunten:

De integratie van de glasopstand is van zeer groot belang.  Deze integratie dient het complex (serre, waterbassin, loods enz.) maximaal in het landschap te integreren, waarmee ook rekening  dient gehouden te worden met de omliggende woningen. Voor de integratie dient voorzien te worden in groenstructuren (bomenrijen, struiken e.a. ) waarvoor voldoende ruimte dient voorzien te worden.

 

De percelen aan de  Noord-Oostzijde, aansluitend op de Kruisstraat, zijn te smal om mee in het complex geïntegreerd te worden én te voorzien van een buffering t.o.v. de woningen.  Een integratie in de omgeving is daar niet mogelijk waardoor op deze percelen een ontwikkeling uitgesloten is.

 

Het aangeduide blok wordt doorsneden door de Waversebeek (2e  categorie) die voldoende ruimte moet krijgen (ruimingsstrook van ca. 10m). Eventuele aanpassingswerken zijn enkel toegelaten in samenspraak met de gemeente en de waterbeheerder (de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid). Dit zal enkel worden toegelaten op basis van een concreet plan dat aantoont dat de beekvallei zo ecologisch versterkt kan worden en indien dit een positief effect heeft op de waterhuishouding.

 

We vragen daarom om maximaal in te zetten op:

  • Duurzame watervoorziening
  • Duurzame energievoorziening
  • Een vlotte ontsluiting richting de Mechelbaan
  • Relatie met waterloop (open houden/maken)
  • Onderzoek naar potentie trage weg doorheen het gebied
  • Landschappelijke inpassing en integratie
  • Afstanden en groenbuffering t.o.v. woningen
  • Draagvlaktraject naar de omwonenden

 

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie!