Maak kennis met Sophie, onze GIS- deskundige

“Met ruimte moeten we zuinig omspringen. In plaats van bedrijventerreinen uit te breiden, moeten we ze slimmer benutten en herorganiseren.”

 

Sophie Meurrens, GIS-deskundige

 

De ruimte voor economische activiteit in onze provincie is zo goed als volledig benut. POM denkt verder en wil meer doen met dezelfde ruimte. Maar hoe pak je zoiets aan? Alles begint met de juiste data, stelt Sophie Meurrens, GIS-deskundige bij POM.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen schrijft voor dat tegen 2040 geen nieuwe open ruimte mag worden aangesneden, ook niet om bedrijven te huisvesten. Sophie Meurrens verklaart: “In de meest verstedelijkte delen van Vlaanderen, en zeker in de provincie Antwerpen, is de ruimte voor economische activiteit al zo goed als volledig in beslag genomen. Met enkel de vaststelling dat de ruimte quasi opgebruikt is, helpen we de bedrijven niet die op zoek zijn naar een geschikte bedrijfslocatie. Een beter beheer van de al ingenomen ruimte dringt zich dus op.”

 

Benuttingsgraad inventariseren en verbeteren

Het project ‘GIS-matige voorbereiding activeringspotentieel niet-beheerde bedrijventerreinen’ is een studie die VLAIO toevertrouwde aan de vijf Vlaamse POM’s. Het doel? De benuttingsgraad van bedrijventerreinen inventariseren en verbeteren. Voor POM Antwerpen beet Sophie zich in de materie vast. “Het onderzoek liep van december 2018 tot april 2021 en spitste zich toe op niet-beheerde bedrijventerreinen van meer dan 5 ha. Daar  liggen vermoedelijk de meeste ruimtewinsten. De ambitie van dit project is naar een situatie te evolueren waar ook op de wat oudere, grote bedrijventerreinen iemand zich ontfermt over de invulling en het functioneren van het geheel."

 

Top 10 van terreinen met potentieel

In onze provincie gaat het om 234 terreinen. Daarop zijn verschillende analysesuitgevoerd. “Aan de hand van de graad van leegstand, de onbenutte oppervlakte, de footprint van de gebouwen en de bezettingsgraad kwamen we tot een rangschikking van terreinen volgens potentiële ruimtewinst. Daaruit volgde een top 10 van terreinen met het grootste activeringspotentieel.

 

Knelpunten en kansen in kaart gebracht

Daarna ontwikkelde Sophie een methodiek om de knelpunten en kansen van elk bedrijventerrein in kaart te brengen. “Die knelpunten- en kansenanalyse combineerden we met een terreinbezoek door onze experten. Tot slot formuleerden we aanbevelingen voor herontwikkeling: hoe kunnen we de ruimte efficiënter invullen en herorganiseren? Hoe werken we knelpunten weg? Wie kan het terrein beheren? Zijn er lacunes in de wetgeving? Welke maatregelen dragen bij aan ruimtewinst?…” De problematieken zijn heel divers, zo stelde ze vast. “Ze aanpakken, is maatwerk. POM kan zeker en vast helpen om er werk van te maken.

 

Ruimtewinst boeken

Dankzij deze studie kunnen mijn collega’s de prospectie naar mogelijke (her)ontwikkelingsprojecten gestructureerd aanpakken en kunnen we een activeringsbeleid opzetten voor de niet-beheerde, on- of onderbenutte bedrijfssites waar de meeste ruimtewinsten te boeken zijn. We zetten alles op alles om aan de toekomstige vraag naar bedrijfshuisvesting te voldoen.