Brecht Schoten Brasschaat Kloosterveld

POM Antwerpen vroeg aan de Dienst Ruimtelijke Planning (DRP) van de provincie Antwerpen initiatief te nemen om een PRUP-procedure op te starten voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Kloosterveld en de bijhorende ontsluitingsweg.
Alvorens op deze vraag in te gaan, wilde de provincie Antwerpen onderzoeken in hoeverre de bestaande, bestemde ruimten op Kloosterveld en omgeving geoptimaliseerd kunnen worden in lijn met de strategische visie ‘Nota Ruimte’ en volgende principes:
• ‘behoud van ruimte, niet van plek’, wat wil zeggen dat economische ruimte behouden moet blijven, maar maximaal op de juiste plekken moet voorzien worden;
• economische ruimte moet goed en multimodaal ontsloten zijn;
• verweving van functies.
POM Antwerpen en DRP voerden het intern vooronderzoek samen uit, dat bestond uit een GIS-onderzoek, een desktopanalyse en een terreinonderzoek. Er werden ook 5 bedrijven geïnterviewd gevestigd op Kloosterveld of bedrijventerrein de Zwaan, hetgeen voorafgaand besproken werd met de gemeenten Brecht en Schoten. Er werd de bedrijven gevraagd naar hun ruimtelijke noden en toekomstplannen.